Vrátenie tovaru do 14 dní

 

 

 

Ako postupovať, keď zakúpený tovar chcete vrátiť v zákonnej 14 dennéj lehote

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedení IČO na nákupnom doklade / v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká.

Kde tovar vrátiť

PROFITENT s.r.o.
Priemyselná 3416/1
086 33  Bardejov
 

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

 

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru vždy priložiť dokument - fakturu, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.

Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy:
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • tovar, ktorý nie je možne z hygienických vrátiť,
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.

 

Stručný prehľad na záver

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní (nevzťahuje sa nákupu na IČO)

Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi dodaný najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. Audio a video nosiče.

Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

Peniaze vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než obdržíme vrátený tovar (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané).