Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou (ďalej len prevádzkovateľ):

 • PROFITENT s.r.o.
  Priemyselná 3416/1
  085 01  Bardejov
 • IČO 54004764
 • IČ DPH: SK2121558131

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.profitent.sk (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Registrácia

Registrácia nie je povinná. 

môžete sledovať priebeh vybavovania vašej zásielky
získavate možnosť byť informovaný e-mailom o rôznych zľavách, výhodách a akciách na konkrétny tovar alebo o príjme nového tovaru na sklad
stávate sa našim verným zákazníkom a dostávate sa do programu odmeňovania za opakované nákupy

III. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou
za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

IV. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

V. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z.

8. Adresa pre výmenu alebo vrátenie peňazí:

 • PROFITENT s.r.o.
  Priemyselná 3416/1
  085 01  Bardejov

9. Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja.

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru, vrátene nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 2 dní) po prijatí elektronickej objednávky. 

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. V tomto prípade nevzniká nárok na reklamáciu tovaru

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

 

 

VII. Kúpna cena a poštovné

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.profitent.sk sú uvedené v eurách (Eur) vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

Cena DOPRAVY

V rámci Slovenska ponúkame tie možnosti doručenia tovaru.

Doprava kurierom do 200€ - 4,50 €
nad 400€ - zdarma
Doprava nadrozmerného tovaru, CARGO PROFITENT od 15€
Osobné vyzdvihnutie na výdajnom mieste PROFITENT s.r.o. 
(Priemyselná 1, 085 01 Bardejov)
zadarmo

Cena dopravy Česká republika

Doprava kurierom do 200€ - 125 Kč
nad 200€ - 125 Kč
Doprava nadrozmerného tovaru, CARGO PROFITENT nerealizujeme
Osobné vyzdvihnutie na výdajnom mieste PROFITENT s.r.o. 
(Priemyselná 1, 085 01 Bardejov)
nerealizujeme

Možnosti PLATBY za objednávku

Platba na DOBIERKU Slovensko - 1€
Česká republika - zadarmo
Online platba kartou pri objednávaní tovaru
služba Gopay
Slovensko - zadarmo
Česká republika - nie je možné
Platba na výdajnom mieste PROFITENT s.r.o.  (Priemyselná 1, 085 01 Bardejov)
Hotovosť, VISA, MAESTRO, MASTERCARD
zadarmo

 

VIII. Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Faktúre resp. daňovom doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a zmenu tovaru v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

6. Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. V prípade, že tak neučiníte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude výrobcom uznaná alebo opravená. K tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a presným popisom čo reklamujete.

7. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

8. Adresa pre reklamáciu : PROFITENT s.r.o. Priemyselná 3416/1 085 01 Bardejov 

 

Právnické osoby a živnostníci

Osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia alebo fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu je podľa Obchodného zákonníka podnikateľom.

Pri podnikateľskom subjekte dĺžka záručnej doby je otázkou dohody medzi zmluvnými stranami. Môže byť ročná, dvojročná, ale aj doživotná.

Štandardná dĺžka záručnej lehoty poskytovanej podnikateľovi je 12 mesiacov.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.profitent.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito OP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2.  spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).

3.  spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií, budú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

X. odsúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní, bez udania dôvodu.

Z hygienických dôvodov, nie je možné rúška vrátiť späť!

Ako postupovať, keď zakúpený tovar chcete vrátiť v zákonnej 14denné lehote

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedení IČO na nákupnom doklade / v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká.

Kde tovar vrátiť

PROFITENT s.r.o.
Priemyselná 3416/1
085 01 Bardejov 
 
 

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

 

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru vždy priložiť dokument -nákupní doklad (faktru), ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.

Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy:
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • tovar, ktorý nie je možne z hygienických vrátiť,
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.

 

Stručný prehľad na záver

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní (nevzťahuje sa nákupu na IČO)

Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi dodaný najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. Audio a video nosiče.

Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

Peniaze vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než obdržíme vrátený tovar (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané).

XI. Ostatné

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

3.  vyhradzujeme si právo na akékoľvek použitie popisov a fotografií. Je striktne zakázané kopírovanie, distribúcia alebo iné použitie všetkých materiálov na iných internetových stránkach ako profitent.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu